Klik hier om deze algemene voorwaarden te downloaden.

Definities

Opdrachtgever Degene die zich aanmeldt bij TIKKIE TROTS...
Praktijk(en) De WijsWijzer en/ of WOWcoaching & opstellingen.
TIKKIE TROTS... De trainers Marianne Rietveld en Marjolijn Peters.
Trainer/ trainers Marianne Rietveld en/ of Marjolijn Peters.

1. Eigen verantwoording opdrachtgever

 1. Iedere opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn of haar aanmelding, fysiek en psychisch welzijn en eventuele behoefte aan aanvullende of opvolgende begeleiding of therapie. Ouders dragen deze verantwoording voor hun kinderen.
 2. TIKKIE TROTS... is geen vervanger van een arts of andere specialistische hulp. TIKKIE TROTS... raadt opdrachtgevers altijd aan om eerst een medische oorzaak van klachten uit te sluiten.

2. Privacy

2.1  Vanuit TIKKIE TROTS...

 1. Vanaf het allereerste contact worden al uw gegevens vertrouwelijk behandeld.
 2. Uw gegevens worden opgeslagen in een papieren of een digitale omgeving.
 3. Communicatie met derden verloopt altijd via u als opdrachtgever.
 4. Eén jaar na de laatste afspraak worden uw gegevens vernietigd.
 5. Komt er geen vervolg op het intakegesprek? Op uw verzoek worden uw gegevens meteen vernietigd.
 6. Wij werken met een 'Toestemmingsverklaring publicatie foto's en video's'. Deze wordt u toegestuurd bij de uitnodiging voor de intake. Tijdens de intake levert u de verklaring ingevuld en ondertekend bij ons in.

2.2  Als deelnemer aan de training

 1. Persoonlijke informatie ontvangen tijdens TIKKIE TROTS... wordt niet gedeeld met derden. Wat bij TIKKIE TROTS... gebeurt, wordt gedeeld en uitgewisseld, blijft bij TIKKIE TROTS...
 2. De 'Toestemmingsverklaring publicatie foto's en video's' is voor de trainers leidend bij het wel/ niet maken van foto of video en het plaatsen van deze foto's en video's op social media (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram) en reclamemateriaal (bijvoorbeeld flyers en posters).
 3. De trainers van TIKKIE TROTS... zien erop toe dat er tijdens de activiteiten geen foto's gemaakt worden door andere ouders of kinderen, waar de anderen op te zien zijn.
 4. U kunt gerust foto's maken van uw eigen kind, maar we verwachten dat daar geen andere kinderen op te zien zijn. Tenzij u een uitdrukkelijke toestemming krijgt van het kind en de ouder in kwestie.
 5. Een blanco versie van de 'Toestemmingsverklaring publicatie foto's en video's' kan worden gedownload in het inloggedeelte van onze website. Zodat u altijd de door u afgegeven verklaring kunt aanpassen.

3. Overleg, aanmelding en bevestiging

 1. Het is altijd mogelijk om vrijblijvend contact te hebben om uw persoonlijke situatie of vraag kort te bespreken.
 2. Aanmelden gebeurt via het aanmeldsysteem, bereikbaar via de knop op de website.
 3. Tijdens de aanmelding kunt u aangeven welke trainingsgroep uw voorkeur heeft. Wij houden hier zoveel mogelijk rekening mee.
 4. Tijdens de aanmelding wordt u gevraagd om akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Daarna kunt u worden doorgestuurd naar de online betaalomgeving (iDeal).
 5. Met het voldoen van de aanbetaling bevestigt u deze algemene voorwaarden. 
 6. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van ontvangst van de aanbetaling.
 7. Na de ontvangst van het volledig verschuldigde bedrag ontvangt u via email een uitnodiging voor de intake.
 8. Deelname aan TIKKIE TROTS... is niet eerder definitief, dan na bevestiging vanuit TIKKIE TROTS..., u ontvangt hierover informatie tijdens of kort na het intakegesprek.

4. Annulering deelname

In geval van annulering, door uzelf of vanuit TIKKIE TROTS..., zal een trainer contact met u opnemen om de reden voor annulering te bespreken.

 1. Binnen twee weken na aanbetaling: Het reeds door u betaalde bedrag minus € 50,- voorbereidings- en administratiekosten wordt retour gestort.
 2. Twee weken na aanbetaling en drie weken voor de start van de training: Het reeds door u betaalde bedrag minus € 300,- wordt retour gestort.
 3. Binnen drie weken voor de start van de training: Er wordt geen geld retour gestort.
 4. Het niet tijdig storten van het volledige bedrag, op de bankrekening zoals genoemd door TIKKIE TROTS..., leidt tot annulering van deelname aan de training. Er wordt geen geld retour gestort. Zie ook artikel 5.1, punt 2 en 3.

5. Betaling en betalingstermijn

5.1  Aanmelding langer dan drie weken voor aanvang van de training.

 1. Na ontvangst van uw aanbetaling ontvangt u, automatisch, een email met geregistreerde gegevens. Deze email is tevens een bevestiging van het aanbetaalde bedrag. Check uw spambox indien u deze email niet ontvangt.
 2. U draagt zelf zorg en verantwoording voor het tijdig, uiterlijk drie weken voor de start van de training, voldoen van het volledige bedrag. In de email die u ontvangt na uw aanbetaling staat de benodigde informatie. Zie ook artikel 4, punt 4.
 3. Nadat het volledige bedrag in ons systeem is bijgeschreven ontvangt u een betalingsbewijs via email. Het niet tijdig betalen van het volledige bedrag leidt tot annulering van deelname. Zie ook artikel 4, punt 4.
 4. Op ieder bewijs van betaling wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden.

5.2  Aanmelding binnen drie weken voor aanvang van de training.

 1. Bij aanmelding is direct het gehele bedrag verschuldigd, te voldoen via onze online betaalomgeving (iDeal).
 2. Met het voldoen van de betaling bevestigt u deze algemene voorwaarden.
 3. Nadat het bedrag in ons systeem is bijgeschreven ontvangt u een betalingsbewijs via email.
 4. Annulering van de training: Er wordt geen geld retour gestort.
 5. Op ieder bewijs van betaling wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden.

6. Extra informatiebronnen rondom TIKKIE TROTS...

6.1  Inloggedeelte website TIKKIE TROTS...

Dit gedeelte van de website is afgeschermd met een wachtwoord en is alleen toegankelijk voor de trainers bij en deelnemers aan TIKKIE TROTS...

 1. Een week voor de startdatum ontvangt u, per mail, inloggegevens. Deze inloggegevens zijn geldig tot de vrijdag na de laatste kindermiddag.
 2. Op het inloggedeelte vindt u downloads ter ondersteuning van de training.
 3. Op de downloads rust copyright. Dit betekent dat u deze downloads alleen met anderen kunt delen onder vermelding van TIKKIE TROTS... als de bron.

6.2  Facebook en Twitter

 1. Leest u artikel 2 nogmaals door.
 2. Op de facebookpagina wordt informatie gedeeld over TIKKIE TROTS...
 3. Per trainingsgroep wordt een evenement aangemaakt. De deelnemerslijst wordt niet online gepubliceerd. Het wel of niet volgen van dit evenement is vrijblijvend.
 4. Er is een geheime groep, alleen toegankelijk voor diegenen die de training al hebben gevolgd of nu volgen. Aanmelding en toelating verloopt via Marjolijn.
 5. Volgen kan ook via Twitter.

7. Extra ondersteuning naast TIKKIE TROTS...

Het kan gebeuren dat tijdens de training blijkt dat er extra ondersteuning gewenst is.

 1. De trainers bieden, vanuit hun eigen praktijk, een uitgebreid aanbod aan extra mogelijkheden voor ondersteuning op maat.
 2. In overleg kan gekozen worden voor doorverwijzen.

8. Overmacht TIKKIE TROTS...

 1. In overmachtsituaties houdt TIKKIE TROTS... zich het recht voor de reeds geplande afspraken te verschuiven.
 2. Met overmacht wordt onder andere bedoeld: ziekte van de coach/ trainer, bijzondere weersomstandigheden, pech onderweg, bijzondere privé omstandigheden.
 3. In geval van overmacht van TIKKIE TROTS... waarbij geen vervangende afspraak gepland kan worden, zullen reeds betaalde bedragen worden teruggestort. Dit gebeurt binnen een termijn van twee weken.

9. Garantie

Als u niet tevreden bent, dan meldt u dit binnen één week na de afspraak bij TIKKIE TROTS... Als TIKKIE TROTS... de klacht als redelijk en gegrond ervaart dan krijgt u kosteloos een nieuwe afspraak. Het tijdstip wordt in onderling overleg bepaald. De duur en vorm/ inhoud van de nieuwe afspraak is hetzelfde als die van de afspraak die leidde tot de ontevredenheid. 

10. Afwikkeling van geschillen

Op geschillen waar opdrachtgever en TIKKIE TROTS... samen geen oplossing voor vinden is het Nederlands Burgerlijk Wetboek van toepassing.

11. Aansprakelijkheid

Zie ook artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

TIKKIE TROTS... is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade die volgens de opdrachtgever het gevolg is van de ontvangen ondersteuning/ training. Iedere opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar proces en alle beslissingen die daarin worden genomen. TIKKIE TROTS... is slechts een instrument dat de opdrachtgever kan gebruiken bij het nemen van beslissingen. Van schadevergoeding door TIKKIE TROTS... zal dan ook geen sprake zijn.

12. Acceptatie van deze algemene voorwaarden

Tijdens de aanmelding wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze algemene voorwaarden dan kunt u zich niet digitaal aanmelden voor de training. U kunt uw bezwaar via email kenbaar maken bij TIKKIE TROTS...

Indien u tijdens de aanmelding en aanbetaling deze algemene voorwaarden accepteert, dan heeft u aangegeven dat u akkoord bent met deze algemene voorwaarden.

13. Omstandigheden niet omschreven

Voor die omstandigheden en/ of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn omschreven wordt een passende oplossing gevonden door opdrachtgever en TIKKIE TROTS..., in onderling overleg. De gevonden oplossing zal in de geest liggen van deze algemene voorwaarden.

Contactgegevens

Marianne Rietveld

marianne[at]dewijswijzer.nl
06 - 16 994 928
www.dewijswijzer.nl 
Beneden Molenweg 16
4112 NS  BEUSICHEM

Marjolijn Peters

marjolijn[at]tikkietrots.com
06 - 16 946 704
www.marjolijnpeters.nl
Duizendguldenkruid 51
3824 NM  AMERSFOORT

Trainingslocatie

Stuur berichten altijd naar Marianne of Marjolijn.

OBS Prins Willem Alexander
De Wielstraat 5
4112 JT  BEUSICHEM

Een kind

Het is fijn om hier te zijn.

Een ouder

Hier durf ik te zeggen dat ik het soms niet goed meer weet.

Een kind

Als ik weer naar huis ga, dan ben ik moe, maar ook blij.

Een ouder

Na afloop, in de auto, volgt er vaak een diepe zucht en dan een glimlach.